منوعات

Continental entwickelt Radnabenantrieb mit integrierter Bremse

Continental, the leading technology company, has recently developed a pioneering innovation in the automotive industry. They have created a wheel hub drive with an integrated braking system, taking efficiency and performance to new levels.

The new development, known as the Radnabenantrieb with integrated brake, combines two essential functions of a vehicle into one compact unit. By incorporating the braking system within the wheel hub drive, Continental has eliminated the need for additional components and reduced the overall weight of the vehicle. This groundbreaking solution not only enhances the performance but also increases the range of electric vehicles.

The integrated brake system works by utilizing an electric motor that can act as both a propulsion unit and a generator. When the vehicle is in motion, the electric motor provides power to rotate the wheel, giving the vehicle its forward motion. However, during deceleration or braking, the motor switches to generator mode, converting the kinetic energy into electrical energy. This energy is then fed back into the battery, supporting the regeneration process and extending the vehicle’s range.

The integration of the braking system within the wheel hub drive also improves the overall efficiency of the vehicle. Traditional braking systems generate a significant amount of heat during operation, resulting in energy loss. However, with the integrated brake, the energy generated during braking is captured and stored, reducing wastage and ultimately increasing the vehicle’s efficiency.

إقرأ أيضا:تعرف علي ترددات قنوات الأفلام العربية الجديدة والقديمة 2024 نايل سات 2024

Continental’s Radnabenantrieb with integrated brake offers several advantages over traditional braking systems. Firstly, it eliminates the need for mechanical components such as brake discs, calipers, and pedals. This reduction in components not only simplifies the manufacturing process but also reduces maintenance and repair costs. With fewer moving parts, there is less risk of failure, resulting in increased reliability and safety.

Furthermore, the integrated brake system provides more precise braking control. By utilizing the electric motor as the braking mechanism, the system can easily regulate the amount of braking force applied to each wheel independently. This feature enhances stability and performance, especially in challenging driving conditions or emergency situations.

Continental’s innovative wheel hub drive also offers design flexibility, as it can be integrated into various vehicle platforms. Whether it is a compact city car, a sports car, or a heavy-duty truck, the Radnabenantrieb with integrated brake can be adapted to meet the specific requirements of each vehicle. This versatility allows automakers to incorporate the technology into their existing models or develop new vehicle concepts, enhancing their competitiveness in the market.

The development of the Radnabenantrieb with integrated brake reflects Continental’s commitment to sustainability and innovation. By focusing on electrification and efficiency, the company aims to contribute to a cleaner, greener future. With their revolutionary technology, they have taken a significant step towards achieving this goal, revolutionizing the automotive industry and setting new standards for performance, efficiency, and safety.

إقرأ أيضا:تعرف علي حالا تردد قناة عين التعليمية الجديد 2024 نايل سات وعرب سات 2024

In conclusion, Continental’s groundbreaking development of the Radnabenantrieb with an integrated brake is set to redefine the automotive industry. By combining the propulsion and braking functions into one compact unit, the company has created a more efficient, reliable, and sustainable solution. This innovative technology not only enhances the performance and range of electric vehicles but also provides automakers with design flexibility and cost-saving opportunities. Continental’s tireless pursuit of excellence and commitment to sustainability have once again proven their status as a leader in the automotive industry.

Afbeelding: continentaal

Continental is een strategisch partnerschap aangegaan met de Münchense start-up DeepDrive voor de ontwikkeling van kerntechnologieën voor elektrische voertuigen. Als de twee componenten worden gecombineerd met een combinatie van energie en energiecomponenten, komen ze rechtstreeks uit de energiebron.

“Met DeepDrive hebben we een perfecte partner, met een gedeeld begrip en voortdurende ondersteuning voor de markt voor elektrische mobiliteit”, zegt Matthias Matic, hoofd van de afdeling Safety and Motion bij Continental. „De DeepDrive ontwikkelt elektromotoren voor een hoger energieniveau in elektrisch vermogen. Ze zijn lichter, kosteneffectiever en efficiënter met hulpbronnen. De combinatie met verbeterde efficiëntie en remefficiëntie resulteert in een nieuw, compact, efficiënt systeem dat deel uitmaakt van het succes van elektrische mobiliteit. Hier hebben we gewacht, er was veel.”

إقرأ أيضا:تعرف علي اخر تردد قناة مكملين الجديد 2024 نايل سات وهوت بيرد 2024

“We zijn blij dat we de kracht van onze dubbelrotormotoren radicaal kunnen veranderen”, zegt Felix Pörnbacher, Mitgründer und Geschäftsführer von DeepDrive. “Het strategische partnerschap met een sterke continentale aanpak, dankzij de nieuwe Bremsentechnologie, is een nieuwe innovatie voor de toekomstige mobiliteit van elektrische componenten. Die groei is mogelijk na één oplossing, zegt Technology, dat is de juiste keuze.”

Beide aspecten hebben een groot potentieel in hun totale werk. De elektrische kracht van de elektrische gereedschappen kan eenvoudig worden geregeld door alle krachtwerkfuncties, zoals de Continental. Bij deze onontdekte elektrische apparaten hebben ze een hoog constructieniveau en een kleine constructie en een flexibel modulair ontwerp dat zorgt voor een optimale optimalisatie van de elektrische apparatuur. Hier houden we van de optimale Abstimmung von Bremse en Antrieb einen entscheidenden Beitrag. De integratie van beide elementen in één enkele Einheit is een kwestie van de Effizienz im Antrieb en hun Abbremsen. Het is belangrijk om componenten te integreren die complexiteit combineren door middel van modularisatie en het herstelproces verbeteren.

(Zum Vergrößern klikken)

DeepDrive heeft een sogenannten Doppelrotor-Radialfluss-motor ontwikkeld en gepatenteerd, die als centrale aandrijving en ook als radnabenantrieb in seriefahrzeuge kan worden gebruikt. De focus van de samenwerking met Continental ligt op “efficiënte, compacte en kosteneffectieve productieoptimalisatie”. Dit zijn de componenten van de remcomponenten voor de gecombineerde rem-remintegriteit en de “soort met signalen van de industrialisatie van de serietechnologie, die ervoor zorgt dat motorinnovatie in München wordt gecombineerd met nieuwe remtechnologie op de weg.”

Onmiddellijk heeft Schritt in de Antriebs-Bremseinheit een hydraulische Bremse geïntegreerd. Op sommige plaatsen is de aandrijving geplant, kunnen duurzame remsystemen met hydraulische componenten in de aandrijflijn van DeepDrive worden geïntegreerd. De combinatie van motoren en remmen in één enkele Einheit is de weg naar een sogenante hoekmodule, die andere fahrwerkcomponenten – zoals het Luftfedersysteem van Continental – in een compactere Einheit direct op het Rad integreert.

Schon voor een aanvankelijke Monaten sich Continental – neben BMW en Venture-Capital-Firmmen – eener Finanzierungsrunde von Deep Drive, die 15 miljoen euro opleverde.

السابق
Berliner Polizei prüft Verbot von Demo für Palästina
التالي
Vom Millionengehalt zum Mindestlohn: Paul Pogba verdient bei Juventus nach der positiven B-Probe nur noch einen Minibetrag