منوعات

Deal: Google Pixel 8 und Pixel 8 Pro zu Top-Preisen dank Eintauschbonus für Altgeräte bei Media Markt

Media Markt, one of the leading electronics retailers in Germany, is offering a great deal on the latest Google Pixel 8 and Pixel 8 Pro smartphones. Customers can now get their hands on these cutting-edge devices at top prices thanks to an exclusive trade-in bonus for old devices.

The Google Pixel 8 and Pixel 8 Pro are the newest additions to Google’s flagship smartphone lineup. They come packed with advanced features and state-of-the-art technology, making them highly sought-after devices in the market. With this deal at Media Markt, customers can upgrade to these new smartphones without breaking the bank.

The trade-in bonus that Media Markt is offering allows customers to trade in their old smartphones and receive a significant discount on the purchase of the Google Pixel 8 or Pixel 8 Pro. This bonus applies to a wide range of eligible devices, including iPhones, Samsung Galaxy smartphones, and other popular brands. By trading in their old devices, customers can get an instant discount and reduce the cost of the new Google Pixel smartphone.

The Google Pixel 8 and Pixel 8 Pro boast impressive features that make them stand out in the crowded smartphone market. Both devices have stunning OLED displays with vibrant colors and sharp resolution, providing an immersive visual experience. They also come equipped with powerful processors and ample RAM, ensuring smooth performance and multitasking capabilities.

One of the standout features of the Google Pixel smartphones is their exceptional camera systems. The Pixel 8 features a dual-camera setup, while the Pixel 8 Pro boasts a triple-camera system. These cameras offer exceptional image quality and advanced photography features, allowing users to capture professional-grade photos and videos. From low-light photography to ultra-wide-angle shots, the Pixel 8 and Pixel 8 Pro cameras excel in every scenario.

In terms of software, the Google Pixel smartphones run on the latest Android operating system and receive regular updates directly from Google. This ensures that users have access to the latest features, security patches, and improvements. Additionally, the Pixel smartphones come with a host of exclusive Google apps and features, such as Google Assistant and Google Lens, which enhance the overall user experience.

With the trade-in bonus at Media Markt, customers can take advantage of this deal and enjoy all the features and capabilities of the Google Pixel 8 or Pixel 8 Pro at an affordable price. By trading in their old devices, they not only save money but also contribute to environmentally friendly practices by recycling their old smartphones.

The offer is available for a limited time only, so interested customers should hurry to their nearest Media Markt store or visit the website to take advantage of this fantastic deal. Whether you are a photography enthusiast, a tech-savvy individual, or simply looking for a reliable and high-performance smartphone, the Google Pixel 8 and Pixel 8 Pro are sure to meet your expectations.

In conclusion, Media Markt’s trade-in bonus for old devices is a lucrative deal for anyone looking to upgrade to the latest Google Pixel 8 or Pixel 8 Pro smartphones. With their advanced features, stunning cameras, and seamless performance, these devices offer great value for money. Don’t miss out on this opportunity to get your hands on the Google Pixel 8 or Pixel 8 Pro at top prices.

Koop gratis de Google Pixel 8 Pro voor de Pixel Watch 2 (Bild: Media Markt)

Bedankt voor minimaal 150 euro en een inruilprijs die je veilig en praktisch zonder gedoe kunt aanschaffen. Smartphones met een gloednieuwe Pixel 8 Pro voor maximaal 949 euro bestellen na maximaal 649 euro een kleinere Google-smartphone.

Omdat de nieuwe beschikbaar zijn in de populaire Pixel-serie van Google, zijn ze beschikbaar voor zakelijk gebruik. Leider omdat de nieuwe smartphones populairder zijn dan de Price-Leistungsknaller in hun voorgaande jaren, zijn we geïnteresseerd in hun aankopen. Houd er rekening mee dat de Media Markt nu een inruilactie start voor de Pixel 8 en Pixel 8 Pro.

De prijs van de Duitse elektrodealers is 150 euro Bonus voor reguliere aankoopprijzen, afhankelijk van of u kunt profiteren van smartphones. Een reguliere Google Pixel 8 met 128GB specificaties kun je echter voor maximaal 649 euro bestellen. Ook de Pixel Buds Pro met een prijs van 100 euro is bij de aankoopprijs inbegrepen, terwijl de Pixel 8 ook een effectieve eindprijs van 550 euro heeft.

De minimumprijs is dat de besparing normaal gesproken 1.099 euro bedraagt ​​voor de Google Pixel 8 Pro, die zowel in de kleinste Speicherausführung na de Eintauschbonus als voor de hoogste 949 euro kan worden besteld. Wij informeren je graag over het vlaggenschip van Google en dat je de Pixel Watch 2 gratis ontvangt. Als de Pixel 8 Pro ook na de release in handen was en met de juiste Altgerät-parat-hoed, vind je hier de beste deals voor de nieuwe smartphones van dergelijke machine-giganten uit Californië, dus er is geen vertraging.

Notebookcheck is niet verantwoordelijk voor prijsaanpassingen van de handelaar. De deal tijdens de incheckperiode van het nieuws kan op een later tijdstip of met wat gedetailleerde informatie worden gepubliceerd.

Teilen Sie diesen Article to uns zu unterstützen. Jeder Link hilft!

Leave a Comment