منوعات

Echo Pop für gerade einmal 18 Euro : Allround-PC

Echo Pop is a small, portable Bluetooth speaker offered by the German company, Allround-PC, for just 18 euros. Despite its affordable price tag, this little device offers surprisingly good sound quality and functionality.

First and foremost, the Echo Pop is designed to deliver high-quality audio performance. It features a 3-watt speaker driver, which produces clear and balanced sound across different frequencies. Whether you are listening to music, watching movies, or making conference calls, the Echo Pop ensures an immersive audio experience with its rich bass and crisp treble.

Moreover, the Echo Pop is equipped with Bluetooth 5.0 technology, providing a reliable and stable wireless connection to your smartphone or other compatible devices. This means you can easily connect your phone to the speaker and enjoy your favorite music or podcasts without the hassle of tangled wires. The Bluetooth range is also impressive, allowing you to move around your home or office without losing signal.

In addition to Bluetooth connectivity, the Echo Pop also has a built-in 3.5mm audio jack, enabling you to connect it to devices that do not have Bluetooth capabilities. This versatility ensures that you can enjoy your music regardless of the type of device you are using.

Another impressive feature of the Echo Pop is its long battery life. With a 1200mAh battery, it can provide up to 8 hours of playback time on a single charge. This is great for outdoor activities, such as picnics or hikes, where access to power outlets is limited. Furthermore, the speaker has a quick charging functionality, allowing you to get back to your music in no time.

Despite its small size, the Echo Pop is designed to be durable and portable. It has a matte finish and a robust build quality, ensuring that it can withstand the occasional bumps or falls. Additionally, it weighs only 145 grams, making it easy to carry around in your bag or pocket. Whether you are traveling or simply want to enjoy your music on the go, the Echo Pop is a convenient companion.

Lastly, the Echo Pop also includes a built-in microphone, allowing you to use it for hands-free calling. This is particularly useful when you are busy or driving and need to make phone calls. The speakerphone functionality ensures clear and loud conversation, making it a practical feature for everyday use.

In conclusion, the Echo Pop by Allround-PC is a budget-friendly Bluetooth speaker that offers remarkable sound quality and versatility. With its powerful speaker driver, Bluetooth connectivity, long battery life, and portable design, it is a great option for anyone who wants to enhance their audio experience without breaking the bank. Whether you are a music enthusiast, a movie buff, or need a speaker for phone calls, the Echo Pop delivers impressive performance at a budget-friendly price point.

Anbieter

Twitteren is een dienst van Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07, Ierland

Facebook/Instagram sinds de dienst van Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland

LinkedIn is een dienst van LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland

Nutzungszwecke

We hebben keuze te over met sociale mediaplatforms, waaronder Twitter, Facebook en Instagram. Met nieuwe vragen en opmerkingen is de inhoud van deze sociale mediaplatforms aangepast. Deze platforms zijn na het laden beschikbaar volgens de beschikbare informatie, informatie over de monsters en hun specificaties.

Welche Daten was verarbeitet

Dit is de datingsite met IP-adres en niet-persoonlijke gegevens.

Speicherdauer

Op basis van de datinginformatie die we hebben met onze leiders Keinen Einfluss. Alle klanten zijn onderworpen aan de DSGVO. LinkedIn is een voorbeeld van hoe cookies zijn opgenomen in de regel voor een enkel bezoek, maar u kunt cookies ook voor een langere periode gebruiken, omdat de “Login Login” wordt geverifieerd. Geef alstublieft wat informatie over uw informatie over de huidige data:
Twitter – Datenschutz
Facebook – Datenschutz LinkedIn – Datenschutz

Rechtsgrondslag

Gerechtvaardigd belang, art. 6 Abs. 1f DSGVO

Angabe von Quellenangaben, § 63 UrhG

Datenverarbeitung is niet bindend

U heeft de mogelijkheid om het laden van alle externe inname & deactivering te deactiveren:

Leave a Comment