منوعات

Reinhold Messner will nicht ins Guinness-Buch der Rekorde – Panorama

Reinhold Messner Will Not Enter the Guinness Book of Records – Panorama

Reinhold Messner, the renowned mountaineer, has recently made headlines by declaring that he will not seek to enter the Guinness Book of Records. This decision comes as a surprise to many, as Messner’s numerous achievements in the world of mountaineering would certainly make him a strong contender for inclusion in the prestigious record book. However, Messner’s reasoning behind this choice sheds light on his unique perspective on the sport and his journey as a climber.

Messner, who became the first person to climb all fourteen peaks over 8,000 meters without supplementary oxygen, has long been an icon in the mountaineering community. His determination and skill have allowed him to conquer some of the world’s most treacherous peaks, including Mount Everest and K2. These extraordinary feats have rightfully earned him a place in history and cemented his status as one of the greatest mountaineers of all time.

However, Messner has made it clear that he does not view mountaineering as a game of records or competition. For him, reaching the summit is not about gaining recognition or setting new records but rather about the personal journey and the deep connection with nature. He believes that the real value of mountaineering lies in the experience itself, the overcoming of obstacles, and the exploration of one’s own limits.

إقرأ أيضا:تعرف علي ثبت الآن تردد القنوات السودانية الجديد 2024 نايل سات وعرب سات 2024

In an interview with Panorama, Messner expressed his reservations about the Guinness Book of Records, stating that it focuses too much on superficial achievements and encourages dangerous behavior. He voices concerns that climbers who are solely motivated by breaking records may take unnecessary risks, disregarding safety guidelines and even endangering their lives. Messner’s approach to mountaineering is rooted in respect for the mountains and a deep understanding of the potential dangers they entail. He emphasizes the importance of responsible climbing and the preservation of the natural environment rather than simply ticking boxes in a record book.

Furthermore, Messner believes that the intrinsic value of mountaineering cannot be quantified by records and achievements. He argues that climbing a peak should not be reduced to a mere number or a line in a record book. The beauty of mountaineering lies in the intangible aspects, such as the physical and mental preparation, the unity with nature, and the personal growth that comes with overcoming challenges. For Messner, it is these aspects that truly define the essence of mountaineering and make it a life-changing experience.

Messner’s decision not to enter the Guinness Book of Records aligns with his philosophy of mountaineering as a personal, transformative journey. By opting out of the record-seeking mentality, he sets an example for aspiring climbers, emphasizing the importance of respect, responsibility, and self-discovery in the pursuit of mountaineering.

إقرأ أيضا:Hurrikan-Duo auf Weltreise: Pazifikstürme nehmen Kurs auf Europa

While Messner’s stance may seem unconventional, it serves as a valuable reminder that achievements should not be measured solely by accolades and records. In a world obsessed with breaking records and achieving greatness, Messner’s approach offers a different perspective, encouraging individuals to focus on the inherent value of their passions and the personal growth that comes with pursuing them.

Reinhold Messner’s decision not to enter the Guinness Book of Records reflects his ethos as a mountaineer and his dedication to the true essence of the sport. It serves as a reminder that the pursuit of greatness should not be overshadowed by the desire for recognition, and that the most important journey is the one we take within ourselves. Messner’s legacy as a mountaineer will surely endure, not in a book of records, but in the hearts and minds of those inspired by his incredible achievements and his unwavering commitment to the mountains.

De geschiedenis van bergbeklimmerlegende Reinhold Messner en het Guinness Book of Records over de beste van alle 14 prestaties in een nieuwe run. Voeg sinds 79 jaar geleden, sinds het Guinness Report is gepubliceerd, uw naam toe aan een nieuwe lijst met de beste van alle lopende accounts. “Als je naar het Guinness Book komt, mag ik niet. Ik ben er dagelijks, mijn naam staat op mijn eigen lijst.”

إقرأ أيضا:تعرف علي تردد قناة القاهرة اليوم الجديد 2024 على نايل سات 2024

Messner galt bei Guinness long Zeit als erster Mensch, der alle 14 meer dan 8000 meter hohen Bergen weltweit staan. In de nieuwe versie van de titel van de Amerikaanse letterer Ed Viesturs zugesprochen, weil Messner nach Berechnungen des deutschen Himalaja-Chronisten Eberhard Jurgalski 1985 de Gipfel des 8091 Meter hohen Annapurna een paar meter verpasste. Op de Guinness-website worden de resultaten omschreven als “Real Gipfelbesteiger”. Messner zal elke dag gelukkig zijn, dat is alles. Nach een bericht van de tijdschriften De Spiegel soll die Entscheidung von Guinness nun rückgängig gemacht. Op de website 8000ers.com werd de von Jurgalski gevonden, terwijl Messner op de Platz aan de slag ging.

Messner brengen we graag jaren door met de Jurgalski, met een gedeelde gemeenschapsexpeditie met Hans Kammerlander gedurende vier jaar in de Gipfel des Annapurna. Als de geschiedenis uit het verleden nog duidelijk is, is dat duidelijk, maar de naam in het Guinness Book is niet hetzelfde. Nu het kan, kun je er ook een aantal dagen doorbrengen. “Mir war das wurscht. Ich hatte noch nie ein solches Buch in der Hand”, aldus Messner. Das Bergsteigen heeft een grundsätzlich “mit Rekorden nichts zu tun”https://www.sueddeutsche.de/panorama/.”Das is een Auseinandersetzung Mensch gegen Natur.” Jurgalski heeft een Alpinisme van geen Ahnung.

السابق
Ministerpräsidenten einigen sich auf Bezahlkarte für Geflüchtete
التالي
Putin vergleicht Gaza-Blockade mit Belagerung Leningrads im 2. Weltkrieg