منوعات

Satellitentelefonie: Starlink will 2024 Mobilfunkdienst starten

Satellitentelefonie has long been a dream for many people. The idea of being able to make calls, send texts, and access the internet from anywhere in the world, regardless of whether there is a traditional telecommunications infrastructure in place, is truly revolutionary. And now, it seems that this dream might finally become a reality with Starlink.

Starlink, a subsidiary of SpaceX, is currently in the process of building a mega-constellation of satellites that will provide global coverage for its satellite communications network. The company plans to launch thousands of small, low Earth orbit (LEO) satellites that will work together to create a seamless network capable of providing high-speed internet access to even the most remote locations on Earth.

While Starlink has primarily been focused on providing internet access, it recently announced that it will be launching a mobile communications service by 2024. This means that users will not only be able to access the internet but also make phone calls and send messages using Starlink’s network of satellites.

This development is significant because it could potentially disrupt the traditional telecommunications industry. In many parts of the world, especially in rural and remote areas, there is a lack of reliable, affordable, and high-speed internet and mobile phone coverage. Starlink’s mobile communications service has the potential to bridge this digital divide and bring connectivity to these underserved regions.

إقرأ أيضا:تعرف علي تردد قناة المجد للقرآن الكريم الجديد Almajd Quran 2024 نايل سات 2024

The key to Starlink’s mobile communications service is its constellation of LEO satellites. Unlike traditional geostationary satellites that orbit at an altitude of around 36,000 kilometers, Starlink’s satellites are placed in low Earth orbit, at altitudes ranging from 540 to 570 kilometers. This lower altitude allows for decreased latency, faster speeds, and better coverage, as the signals have less distance to travel between the satellite and the user.

Additionally, Starlink’s network of satellites will be interconnected using laser links, enabling faster and more efficient communication between the satellites. This will further enhance the speed and reliability of the mobile communications service.

One of the concerns with satellite communications has always been the cost associated with the equipment and services. Historically, satellite phones and services have been expensive and out of reach for most people. However, Starlink aims to make its services more accessible and affordable.

The company has already reduced the cost of its user terminals, which are the devices used to connect to the satellite network. Currently, the terminals cost around $500, but Starlink aims to bring that cost down to around $250. Additionally, the company plans to offer subscription plans for its mobile communications service at competitive prices, making it a viable option for a wide range of users.

إقرأ أيضا:تعرف علي تردد قناة سبيس تون الجديد 2024 SPACE TOON جميع الأقمار 2024

The impact of Starlink’s mobile communications service could be far-reaching. It could provide connectivity for remote communities, enabling them to access education, healthcare, and economic opportunities. It could also revolutionize emergency communication in disaster-stricken areas and serve as a backup for traditional telecommunications networks in case of outages or failures.

However, there are still some challenges that Starlink will need to overcome. Regulatory hurdles, spectrum management, and concerns about space debris are just a few of the obstacles that the company will face. Nonetheless, with its ambitious plans and vast resources, Starlink seems well-positioned to overcome these challenges and bring satellite communications into the mainstream.

In conclusion, Satellitentelefonie has long been a vision for global connectivity, and Starlink’s entry into the mobile communications space could be a game-changer. With its massive constellation of satellites and innovative technology, Starlink has the potential to bridge the digital divide and bring connectivity to even the most remote corners of the world. The future of satellite communications looks bright, and we can expect to see exciting developments in this field in the coming years.

De dienst is beschikbaar op een nieuwe website van Starlink. De pagina gaat met een ding “Nahtlosem Zugang zu Text, Sprache en Daten für LTE-Telefone auf der gezen Welt”.

إقرأ أيضا:تعرف علي الآن تردد قناة هوى بغداد الجديد 2024 نايل سات Hawa Baghdad 2024
De gegevens zijn ontworpen om compatibel te zijn met LTE-telefoons die onafhankelijk van elkaar kunnen functioneren. Nieuwe Hard-Oder Software is ook verkrijgbaar met speciale Apps.

Abs kommendem Jahr will Starlink das Versenden en Empfangen von Textnachrichten ermöglichen. 2025 sollen dann auch Telefonate en Datendienst etwa voor het Internet of Things (IoT) beschikbare signaal.

Zorg ervoor dat Starlink een Zweite-satellietgeneratie met eNodeB-modems heeft ontwikkeld en deze als funkmasten in de wereld heeft beschreven. De netwerkintegratie wordt gevolgd door Standard-Roaming-Partnern.
Samenwerking met mobiele diensten via T-Mobile US

Bereits Mitte 2024 verkündete Starlink de Kooperation met T-Mobile US, de Mobilfunktochter van Deutschen Telekom in de VS. T-Mobile US gaat het satellietnetwerk gebruiken voor mobiele radiodiensten.

Daneben schloss Starlink met een andere mobiele mobiliteitsorganisatie, die zich bezighoudt met de kanadische Unternehmen Rogers. Je kunt het tenslotte gebruiken zonder enige mobiele service. Rogers wil in de toekomst plezier beleven aan de functie – en ook aan Starlink-signalen Direct-to-Cell-Service.

Ondertussen hebben we de steun gekregen van de Amerikaans-Amerikaanse Zulassungsbehörde FCC voor de start van 7.500 Starlink-satellieten van de twee generaties met direct-to-cell radiotechnologie. Over de externe satellieten kan alles worden gezegd, die slim leuk zijn, zodat ze de vorige zijn, maar niet in alle zaken. Dit is de reden waarom Starship Rockets zal starten vanuit het US Air Transport Assistance FAA-blok.

Recensies en klachten over Starlink

Volgens de aard van de wetenschap en de bescherming van het milieu. Onderzoeksinstellingen houden zich bezig met de aard van de satellieten, die de identificatie van andere objecten in de wereld bepalen.

Heise.de bericht over twee milieubeschermingsorganisaties die klagen over de lancering van de 7.500 Starlink-satellieten. Bovendien houdt NASA de massaproductie van satellieten nauwlettend in de gaten.

Aangezien dit niet het geval is, zullen er, als de satellieten met direct-to-cell technologie in gebruik zouden kunnen worden genomen en in gebruik genomen, geen extra kosten zijn voor de diensten van Starlink. Immerhin: De website ist schon da.


السابق
Putin vergleicht Gaza-Blockade mit Belagerung Leningrads im 2. Weltkrieg
التالي
Vorzeige-Personaler Younosi verlässt SAP