منوعات

Uli Hoeneß zur AfD – “Nicht existent”

Uli Hoeneß, the former president of FC Bayern Munich, is known for his outspoken nature. He has never been one to shy away from voicing his opinions on various matters, both within and outside the world of football. In recent years, he has been particularly critical of the far-right political party Alternative für Deutschland (AfD), going as far as to dismiss them as “nicht existent”, or non-existent.

The AfD, founded in 2013, has gained significant popularity in Germany, largely due to its anti-immigration stance and skepticism towards the European Union. The party has made headlines for its controversial statements and policies, often attracting both support and criticism from different sectors of society.

Hoeneß, known for his no-nonsense approach, has been quick to condemn the party and its rhetoric. In an interview in 2016, he stated that he considers the AfD to be “nicht existent” and does not take them seriously. He dismissed their ideas and expressed his disbelief that they were gaining traction in German politics.

Hoeneß, who himself has been a prominent figure in German society, is no stranger to controversy. He was famously convicted of tax evasion in 2014 and served time in prison. This experience, coupled with his extensive involvement in football and business, has perhaps given him a unique perspective on German society and politics.

Hoeneß’s dismissal of the AfD as non-existent may seem harsh to some, but it is a sentiment that is shared by many who view the party with skepticism. Critics argue that the AfD’s ideologies and policies are divisive and go against the principles of inclusivity and tolerance that Germany stands for. This sentiment has only grown stronger in recent years as the party’s presence in the German political landscape has become more prominent.

Hoeneß’s comments also reflect the German public’s response to the AfD. While the party has gained support from certain sectors of society, it has also faced significant backlash and opposition. Many Germans view the AfD as a threat to the values that their country holds dear, such as diversity, equality, and democracy. Hoeneß’s dismissal of the party as non-existent can be seen as an expression of this sentiment.

However, it is worth mentioning that not everyone agrees with Hoeneß’s assessment of the AfD. Supporters of the party argue that it addresses important issues that other parties fail to acknowledge, particularly regarding immigration and national identity. They view the AfD as a necessary voice in German politics, representing the concerns of a significant portion of the population.

Regardless of one’s opinion on the matter, Hoeneß’s outspoken nature and his dismissal of the AfD as non-existent have sparked a debate about the role of far-right parties in German society. As the AfD continues to gain support and representation, it is clear that the party is far from non-existent. But Hoeneß’s comments serve as a reminder of the concerns and opposition that the party faces, both from individuals and from prominent figures in German society.

In conclusion, Uli Hoeneß’s dismissal of the AfD as non-existent reflects the concerns and skepticism that many Germans have towards the party. While it is clear that the AfD is far from non-existent, Hoeneß’s comments provoke debate and highlight the opposition that the party faces. As the party continues to be a prominent force in German politics, it remains to be seen how these concerns will shape its future.

Uli Hoeneß is blij met mijn eigen gedachten. Nooit meer in de sport van 71 jaar was Blatt voor de Mund.

FC Bayern’s Aufsichtsratsmitglied Uli Hoeneß heeft de AfD-scharf. In de Sendung “Bayerisch – Bissig – Bunt” des Beierse Rundfunks zegt er am Sonntag: “De AfD bestaat voor mij niet, weil sie in diesem Land helemaal niet beiträgt.” Kurz zuvor war de Wahlergebnis der bayische Landtagswahl kan niet worden. De rechts-populistische partij staat achter de CSU en de Freien Wählern, die de sterkste Kraft im Freistaat zijn.

“Dat is een goede zaak en dat mijn leven nog steeds leeft in de eerste lijn in Berlijn. Die regeling is goed begonnen en dat is niet meer het geval, maar dat is niet het geval. tun, davon profitieren”, aldus Hoeneß. Besonder een deel van de Ampelregierung nahm er ins Visier: die Grünen. Deze heerschappij over de voorzitter van de Duitse Fußball-Rekordmeisters is de “beste Wahlhelfer” van de AfD.

‘Werde diese Partei accepteerde het niet’

Darauf angesprochen, ob AfD-Wähler Mitglieder beim FC Bayern sein könnten, sagte der 71-Jährige: “We leven in een democratie en zolang de AfD leeft, kan het zijn dat je machen bent. Aber I werd sie (de partij) nie akzeptieren, solange ik leef.”

De president van Eintracht Frankfurt, Peter Fischer, werd een paar jaar lang geïnterviewd in een interview met de “Frankfurter Allgemeinen Zeitung”: “Het is niet mogelijk met onze huidige mening, de AfD staat open voor het publiek. (…) Niemand kan deel uitmaken van onze huidige partij. wählt, in de es racistische en ontmenselijkende tendensen.”

Leave a Comment